پردی بەرسرین ی محەمەد پاشای ڕەواندوزی ٢-١٠-٢٠٠٦
Oct 2, 2006
Abdulraqib z (Owner)
Dadyar Azad