โครงการบูรณาการ การเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลชุมชน ๑ กับการบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย นักศึกษาพยาบาลนำความรู้จากการเรียนวิชาการพยาบาลชุมชน ๑ ในหัวข้อ “การจัดบริการสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา” เพื่อจัดนิทรรศการ “เด็กนักเรียนไทยรู้ทันโรคติต่อด้วย social distancing” แก่นักเรียนชั้น ป. ๖ จำนวน ๑๕๓ คน และสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านท้อง ไพโรจน์ประชาสรรค์ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Oct 12, 2020
 · 
Shared
BNC ChonBuri (Owner)