iOSDC Japan 2019 - 9/6 day1 by staff
Aug 6–Sep 6, 2019
iOSDC Japan (Owner)
どくぴー(e10dokup)
Takashi Kaga
Shinnosuke Morimoto
Satoshi Nagasaka
Kyusaku Mihara
Kazuhiro Hamanaka
h y
Tomohiro Imaizumi (ずみ)