กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2564
Jan 20–22
ห้องภาพ มัธยมวาริช (Owner)
เสาวลักษณ์ พ่ออามาตย์
นิธิมา เจริญชัย
ลัดดาวัลย์ โยธะขัย
Phimpaphat Kaewdee
Supaphon Saengteesu
นุชลี จันทรังษี
Vivo Y53
อนุภาพ โตไทยะ