การอบรม พัฒนาบุคลากรครู ระดับขั้นพื้นฐาน หัวข้อเรื่อง “การทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การปฏิบัติจริง” ณ โรงเรียนเซ็นฟรังส์ซีสซาเวียร์ กรุงเทพฯ วันที่ 13-14 มกราคม 2561
Jan 17, 2018
MasterP (Owner)
เอกฉันท์ เกิดพรดาวชัย