Buổi Tường Trình về Việt Nam Cộng Hòa @Dirksen Senate Office Building Washington, DC October 25 2019 @RDMD85028300
Oct 25–26, 2019
1RDM PIC (Owner)
GuLag 1975
Thuấn Đỗ
Nhuong Nguyen
bao ho
Daniel Nguyen
Sinh Ho