Hampta Pass (Himachal Pradesh, India) with India Hikes. 25-30 julio 2021.
Jul 23–Aug 2
Javier Castro (Owner)
Hasnain Rupani
Vansh Gautam
jitesh dutta
GAURAV TRIPATHI 4-Yr B.Tech. Chemical Engg.
Shailja Agarwal
Vaibhav Tamrakar
Poulomi Maji
Pihu Malhotra