Sammy Lam (Owner)
Jasmine Chen
Alys Chau
Bisana Li