RCG 2020: Remastered
Feb 24–Dec 30, 2020
Kirill Patyrykin (Owner)
Anastasia Patyrykina
Ilya Yanenko
Daniel Yi
Bombastic StarLeague “ZZZero”
Sergey Varankin
Bojan Vlakevski
Vasilisa Glukhova
Vsevolod Tikhomirov