Litter "M" Manchzhury, dob 22.09.2017, SIR - Boyarin Manchzhury, DAM - Zhivitsa Manchzhury
Nov 3–Dec 7, 2017
Natalia Khomyak (Owner)
Клиент Клиент