ค่ายเชิงวิชาการบูรณาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (10 - 12 ต.ค. 63)
Oct 3–11
Thanawat Rugkrate (Owner)
เสาวภา ทนุวุฒิวัฒน์
poppy bakery
pennapa chutimapunya
ปภาวิน จิวปภากร
ภัทร สีดา
Aunchalee Kerdlap
ธิดารักษ์ กิตติสิริพรกุล