11.09-10.2017 Kiev Clinical Research Forum
Nov 9–13, 2017
Equal Agency (Owner)
Marcin Stefanowicz
Olga Korniyenko
Ulyana Abrahamovych
Viktoriia Karapysh
Jitka Kotasová
Marjana Iskiv
Анна Слободян
Игорь Кузнецов