ค่ายNKW Youth Camp ครั้งที่2
Jun 4–5, 2019
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
อรอนงค์ ศรีมงคล