การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
Sep 23–24
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
ปิยะนันท์ มโนธรรม
กัญญาณัฐ สมบัติธีระ
Ss Ss
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ปภาวรา ประเสริฐ
Jiratorn Pipitkul
สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร
ณัฐชยา แฝงทรัพย์