บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ วิชาประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น (EPH60-315 : Health Assessment and Basic Therapeutic) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Nov 18–30, 2019
Chaiwat Poungklung (Owner)
ณัฐณิชา มาศนุ้ย