ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ในโครงการประกวดสุนทรพจน์เชิดชูคุณงามความดีและคุณูปการwaกรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสนโกขกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เชิดชูเกียรติบรรพชนชาวอุบลน้อมระลึกคุณงามความดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เนื่องในโอกาสจัดสร้างอนุสาวรีย์ประดิษฐานไว้คู่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นที่เคารพสักการะและระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์
Mar 3, 2019
Lukhamhan TV Channel (Owner)
MY CANDY