May 12 Bhikkhuni & Samaneri Ordinations
May 12, 2018
Friends of Aloka Vihara (Owner)
Tathālokā Bhikkhunī
Kanthie Gunawardana
Ayya Cittananda
Ayya Santussika Bhikkhuni
Ayyā Dhammadīpā
Aloka Earth Room
Kahanda Amarabuddhi