RAISE CoE - MSAJCE
May 30 – Jun 15, 2022
MIT Square (Owner)
Dr. S Devikala EEE - Professor
Rohan Parnandhi
NIZAMULHAQ S
Muddasir Ahmad M
Dhanush Venkatesan
Swetha Maria
Raja Sekar
bsd velammalitech.edu.in