Litter "Z" Manchzhury, dob 14.02.2020, SIR-Obsidian for Slavicat, DAM-Nezabudka Manchzhury
Feb 15–Apr 26, 2020
Natalia Khomyak (Owner)
John Thomas