A Talk on "Advaita Simplified" by Swami Sridharananda, Minister-in-charge, Vedanta Society of Sydney, Australia
Jan 14, 2017
Ramakrishna Mission Singapore (Owner)
Umesh Katiyar
Vivek Bhagwan Patil
Abhijit Ghosh
Bikas Ghosh
Nirja Dhar
Swami Vimokshananda Puri