งานประชาสัมพันธ์ 💥วันนี้ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพระซอง นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง/รองปลัดเทศบาล /ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/สำนักปลัดเทศบาล/หัวหน้าฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 💮ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร/พนักงานราชการตำบลพระซองทุกคนที่เข้าร่วมประชุม รับนโยบายและนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)