Buổi RMS của 2 TS : Lê Trọng Nguyễn Nga& Dương Hồng Anh , do Nhóm “ NVNT& TTG “ tổ chức tại NT Studio , OC, CA , ngày 26 -6-2022….( Phần . 1 )….61 Pics….! By Hung Le .
Hung Le (Owner)
Katherine Le
Melinda Luu
Doris Le
Thiệu Trần
Tường Trần
Kim chi Dương