วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.วิลาสินี ชูทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ นางสาวมารยาท วงษ์พวง นักวิชาการศึกษา และนางสาวยุพาพร รัตนะจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสรรพยาวิทยา ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวย คณะครูโรงเรียนสรรพยาวิทยาเป็นอย่างยิ่งที่ให้การตอบรับการเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ
Dec 22, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)