Gp. Phan Thiết: Thánh Lễ truyền chức Linh mục và Phó tế 2022
Jan 19
Đa Minh Huynh Đoàn (Owner)
D Petrus