💥วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลพระซอง กำหนดการจัดพิธีมอบบ้านกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลพระซอง ณ บ้านนางรัตน์ พ่อครวงค์ บ้านเลขที่๔๓ หมู่ ๑๖ บ้านนาทุ่งทอง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยท่านนายกเทศมนตรี นายชาญชัย คำจำปา กล่าวเปิดพิธีมอบบ้าน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่๑๐ พร้อมตระกร้าปันสุขให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการปรับสภาพที่อยู่อาศัยทั้ง ๑๒ หลัง 💮ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม/สภาองค์กรชุมชน/สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)/ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม ทั้งสามหน่วยงานที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาทางสังคมในตำบลพระซอง และหวังว่าเทศบาลตำบลพระซองจะได้รับโอกาสอีกในครั้งต่อไป
Dec 14, 2022
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)