ส่งครู/ดูงาน-วชิรธรรม 5/4/65
Apr 5
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (Owner)
นายถวิล จันทร์คุ้ม