ภาพบรรยากาศการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระญาติการาม ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา
Oct 19–20, 2019
Photo By ATCC (Owner)
ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ จิตรีญาติ
นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
ขนิษฐา ศรีชัยนาท
นายนวดล กระแสศัพย์
นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
นางสาวสวง บุญรอต
นางสุชาลี ผ่องสวัสดิ์
ลําภู แก่นจันทึก