กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับก่อนประถมศึกษา วันที่ 23-24 สิงหาคม 2566
Aug 22 – 23
บ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126 (Owner)
Sirilak Sora
กรกนก เสนเสนา