2563 - ติดตามประเมินผลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
Jan 1, 2014 – Dec 16, 2020
1014310408 บางบาล (Owner)
อนุชา
Viroj Boithong