11 ม.ค. 62_มอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่7
Jan 10, 2019
ทัศนียา ทองสม (Owner)
พรนิภา ทองน้ําเพ็ญ