Basonto Utsav 2020
Netaji Subhas Mahavidyalaya (Owner)
Kanu Pal