ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವು ದಿನಾಂಕ-14.05.2017ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು
May 13–14, 2017
kscub fed ltd (Owner)
vikasdongre@gmail.com