การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 เรียงตามคะแนนเฉลี่ย แยกตามกลุ่มวิชาเปรียบเทียบ ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดังภาค และระดับประเทศ
Apr 3, 2018
Sebastian Parson (Owner)
sangchai somngam
Anong Sarn