Veekeuring Fryslân 2017
Oct 26, 2017
Doutsen ! (Owner)
Anna Calis
Watte Abma
tjerk hylkema
Wietske Talsma
oebele hoekstra
Albert Mellema
ohoekstra@live.nl
Romke Schaap
broekensjildau