2564-03-24 การกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560
Mar 23–24
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
Phumin Mankong
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ