นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 สถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 22 คน รวมจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านรอบ Portfolio ครั้งที่ 1และ 2 ทั้งสิ้น 67 คน
Feb 13, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
อัญชลี มีวันคำ