Kimolos Poliegos Sea Kayak Expedition 2108
Jun 10–Aug 9, 2018
Detlef Gerritzen (Owner)
Helena Tobiasson