ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นางสาวนงลักษณ์ ลิจ้วน หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวปานรดาไชยสอน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางรวิสรา อังครุฑ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวเขมขจี ฉัตรโชค นางแสงดาว โสมศรีแพง ครู ศพด. และ นางละอองดาว บัวชุม ครู ศพด. ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอนาแก
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)