INFERNO Live: 2003.08.23, Khmelnitskii UA, fortress "Medzhіbіzh" Festival "Ancient Medzhybizh"
Feb 16, 2010–Jul 4, 2016
Inferno Inferno (Owner)
Fritz Inferno