Vỹ Trần (Owner)
Đức Nguyễn Minh
Quoc Tuan Vu
Lee Ckim teo