2562-70year Bankhai Mini Marathon [#03 ][10.11.2562]
Nov 8–9, 2019
Bankhai 1 (Owner)
Pimvilai Khamsom