JCNC Mahavir Janmkalyanak 2017
Apr 16–Oct 2, 2017
N K Photography (Owner)
Maulik Shah
Teena Sabadra
Parag Samdadiya
Rahul Parekh
Neha Shah
JCNC Religious
Archana Jain
Mittal Kothari