แบบบ้านคัดแล้ว #คุ้มผาสุข
19 พ.ย. 2548–14 ส.ค. 2564
Thanakorn Koomtritong (เจ้าของ)
ธนากร คุ้มตรีทอง
จันทร์เกษม ปลายเดือน
นุชจารี จรบุรมณ์