20 phúng viếng Tang lễ Phu nhân Cố HQ Đại tá Khương H. Bá ngày 12 tháng 4 năm 2022 tại Fort Worth, Texas.
Apr 12–May 5
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
Chau Le
Valentine DOAN
Cindy Nguyen
Christopher Vo
PHONG DUONG