Cổ động lá 2021
Mar 13 – 14, 2021
TNTT Xu Doan (Owner)
Hô-ng Đư'c Lao
Thùy Dương Nguyễn Thị
Mai Hương
Anh Mai
Huy Nguyen
Thieu Bao
Thuy Dinh
Thảo Tâm
thiệu bùi đức