การประกวดผลงาน/นวัตกรรม รูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One direct One model : ODOM) การจัดการเรียนก/ารสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการ (One Supervisor One model : OSOP)
Dec 18, 2019
ณัชชา ทีนา (Owner)
สุพรรณี กุลภา