ಇತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ದಿನಾಂಕ 30.08.2017 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.
Aug 29–30, 2017
kscub fed ltd (Owner)
vikas dongre