ภาพผู้เกษียณอายุราชการ "รับมอบเกียรติบัตร" สพป.เลย 1 วันที่ 29 กันยายน 2529
Sep 29, 2017
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 (Owner)
Samsung J7prime
BUBpa BUBpa
นายจักรกริช อาจแก้ว
สมศักดิ์ โสมาศรี
AMMARISA LISAKSAKUN