ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใชแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านเเพ้ว
Dec 31, 1999–May 3, 2018
ศึกษานิเทศก์ eportfolio (Owner)
วิรัช จันทราช
Pornpart Meepongpao
Prakit Thamnitassana