Alex Fansub (Owner)
108.Nhân ヽ3N
Thiện Nguyễn Chí
Bảo Tống Quốc
Mr.Jagger
Diamond Dream Studio
Huyen Cao
Vinh Nguyễn
Huy Tran